قوانین کلی شرط در سایت

۱.مقدمه

 

۱.۱در این مجموعه به قوانین مربوط به ثبت پیش بینی ، نحوه استفاده از سایت اشاره خواهد شد .کاربر تایید و موافقت می کند که قوانین راخوانده ، متوجه شده و به آنها پایبند می باشد و سپس اقدام به پیش بینی خواهد کرد.

۱.۲این مجموعه قوانین سایت ، توسط وزارت اقتصاد کنترل و هدایت میشود.

۱.۳هر گونه اختلاف نظر رامیتوانید به ادرس ایمیل

[email protected]

ارسال کنید.

۱.۴ سایت میتواند هر گونه تغییریا محدودیت ثبت پیش بینی یامحدودیت در پرداخت ایجاد کند و در صورت هر گونه تغییری ،در صورت لزوم به کاربران از پیش اطلاع رسانی میشود.

۱.۵سایت میتواند در هر زمانی قوانین مربوط به ثبت شرط را تغییر و یا ویرایش کند.

 

۲.پذیرش شرط

 

۲.۱تمامی شرط ها براساس رویدادهایی که در برنامه ارائه داده شده و ضرایبی که توسط سایت در نظر گرفته شده پذیرفته میشوند.بجز شرط های آنلاین همه شرطهایی که قبل از انجام بازی ثبت میشوند پذیرفته میشوند .شرط های آنلاین شرط هایی هستند که در طول رویداد پذیرفته می شوند.

۲.۲تازمانی که بروز خطا از طرف سرور سایت تشخیص داده نشود شرط لغو نخواهد شد. این مسئولیت کاربر است که از جزییات پیش بینی ای که ثبت میکند مطمئن باشد.

۲.۳ پیش بینی هایی که در سابقه شرط مشتریان ثبت نشده باشد معتبر نخواهد بود . در صورت بروز هر گونه عدم اطمینان در مورد اعتبار یک شرط از کاربر خواسته خواهد شد که شرط های تسویه نشده را بررسی کند یا با تیم پشتیبانی تماس حاصل نماید .

۲.۴ سایت میتواند در هر زمانی قبل از شروع بازی شرط را لغو کرده و مبلغ را به حساب کاربر برگرداندو این مورد در قسمت اخبار مربوطه اعلام خواهد گشت یا سایت ایمیلی به ادرس ایمیل ثبت شده توسط کاربران ارسال خواهد نمود.

۲.۵ در صورت بروز اختلاف نظر درباره هر تراکنشی در حساب کاربران، بانک اطلاعاتی تراکنش ها در تصمیم گیری درباره این موارد تعیین کننده خواهند بود.

۲.۶ سایت میتواند روی برد شرط تکی یا ترکیبی از شرط ها تا مبلغ ۵ میلیون تومان محدودیت قائل شود.

۲.۷همه انتخاب های ثبت شده ممکن است از سوی سایت دارای محدودیتی کمتر از آنچه ذکر شده داشته باشند. در هنگام مواجه شدن با این محدودیت ها کاربران میتوانند درخواست برداشته شدن این محدودیت ها را داشته باشند. سایت میتواند در مورد پذیرفتن یا نپذیرفتن درخواست کاربران تصمیم گیری کنند.

۲.۸سایت میتواند دسترسی به خدمات ارائه شده را برای کاربران تا حدی یا به صورت کامل محدود کند.

۲.۹ سایت میتواند هر شرطی را که ارائه داده شده است لغو کند.

۲.۱۰تمام شرط ها باتوجه به اولویت ثبت شدن ممکن است دچار تاخیر شوند.

۲.۱۱ سایت میتواند در مورد پرداخت هایی که نیاز به بررسی دارند خودداری کند.

 

۳.فسخ پیش بینی ها

 

۳.۱یک شرط ممکن است لغو شود و در این صورت ضریب آن ۱ درنظر گرفته میشود.

۳.۲ یک شرط ترکیبی حتی با لغو یکی از شرط ها معتبر خواهد ماند.

۳.۳ یک شرط ترکیبی نمیتواند از دو یا چند شرط ترکیبی تشکیل شود که مربوط به یک مارکت هستند، تلاش سایت بر این بوده است که ثبت چنین مواردی امکان پذیر نباشد، اما در صورت بروز چنین مواردی ، شرط مربوط فسخ خواهد شد .

۳.۴ در صورت بروز اشتباه از جانب کارمندان یا اختلال سیستمی (اشتباهات واضح در برنامه ، ضرایب ، مجموع ، هندیکپ ها ، عدم تطابق ضرایب در موقعیت های مختلف ، ضرایب اشتباه و غیره )و مواردی که صحیح نبودن شرط ها را تایید کند ( در شرط های انلاین میشود) از قرار زیر است :

الف. از نظر نوع با بقیه شرط هایی که در یک مارکت ارائه داده شده است فرق داشته باشد یا

ب. یا به طور واضح با آنچه در مارکت های کلی و عمومی ارائه داده شده فرق داشته باشد که در این صورت ضریب این شرط ها ۱ درنظر گرفته شده و یا در صورت تکی بودن مبلغ ثبت شرط برگشت داده خواهد شد .

مثال هایی که این موارد ممکن است به کارگرفته شود:

الف. ضرایب ۴۰ درنظر گرفته شده وقتی همه ضریب های ارائه داده شده در مارکت مشابه ۴ میباشد.

ب.حدود تعیین شده برای هندیکپ ها برعکس باشد.

ج. حدود برای مجموع به طور واضح اشتباه باشد،برای مثال ضرایب ۶۸۵ ثبت شده باشد اما ضرایب ارائه داده شده در مارکت مشابه ۶۸.۵ باشد.

د.امتیازات بازی برعکس باشد ، برای مثال امتیازات ۳-۰ ثبت شده باشد در حالیکه امتیازات ۰-۳ باشد .

ی. تغییر پیش بینی ها بعداز شروع رویداد

 

۴.سلب مسئولیت و اولویت ها

 

۴.۱اگر با محاسبه اشتبا ه یا به علت خطا ، مبلغی به اشتباه وارد حساب کاربری شخص شود ، سایت این اجزه را دارد تا شرط ها را لغو و یا تغییر داده که این باعث تغییرات در حساب کاربران میشود ، چنانچه حساب کاربری منفی شود تا شارژ بعدی کاربر نمیتواند شرط ثبت کند.

۴.۲اگر حساب کاربری فرد توسط شخص دیگری برای ثبت شرط استفاده شود سایت میتواند شرط های این حساب را لغو کند..

۴.۳ سایت این اختیار را دارد که دسترسی به حساب کاربری که نیاز به بررسی را دارد را به طور کامل محدود کند.

۴.۴ سایت میتواند در صورت نیاز برای هر کاربر به صورت مستقل در مورد شرط ها و تعاریف مربوط به آنها تصمیم گیری کند.

۴.۵ ترجمه ارائه داده شده از قوانین برای راحتی کار کاربران انجام شده است و صرفا به منظور اطلاع رسانی است ، بنابراین در صورت بروز خطا سایت مسئوولیتی نخواهد داشت .

۴.۶یک پیش بینی در صورت نیاز به وجود مطابقت با قوانین ممکن است فسخ شود .

۴.۷ در صورت بروز خطا در آماری که توسط سایت برای اطلاع رسانی ارائه داده میشود سایت مسئوولیتی به عهده نخواهد داشت.

 

۵.تسویه نتیجه

 

۵.۱اولویت سایت برای تسویه پیش بینی ها از اطلاعات ثبت شده روی سایت های معتبر است اما در صورت بروز خطا میتواند از طریق منابع دیگر اقدام کند.

۵.۲ نتیجه پیش بینی ها یی که در زمان پایان بازی ثبت شده اند و شرط تسویه شده ، تحت هیچ عنوان حتی تغییر بعداز اعتراض ، عوض نخواهند شد.

۵.۳تمامی شرط های مربوط به یک مسابقه یا رویداد که برگزار نشده است و یا بدون برگزار شدن نتیجه برد داشته باشند از سوی سایت فسخ خواهد شد .در صورتیکه بازیهای به تعویق افتاده تا ۷۲ ساعت تکرار نشوند لغو خواهند شد و مبلغ برگشت داده خواهد شد . اگر در طول این ۷۲ ساعت در مورد زمان بازی اطلاعات رسمی دریافت شود ، در مورد شرط و مبلغ آن توسط سایت تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد. چنانچه مسابقات مربوط به

NBA,NHL,NFL,MLB

در زمان مشخص شده برگزار نشد، مبلغی که روی شرط ثبت شده طی ۲۴ ساعت برگشت داده خواهد شد ، مگر در مواردی که مان مشخص شده اشتباه باشد.

 ۵.۴ رویداد آغاز شده ممکن است به چندین علت وقفه داشته باشد برای مثال ممکن است ادامه پیدانکرده و به اتمام نرسیده باشد. رویدادی که متوقف شده و در طول۲۴ ساعت تکرار نشده و یا به اتمام نرسیده باشد کامل در نظر گرفته میشود اگر بازی کمتر از زمان مشخصی نبوده باشد.در فوتبال ۷۰ دقیقه. در بسکتبالهایی که کوارتر ها ۴تا ۱۲ دقیقه ای میباشند ، ۴۰ دقیقه . در کوارتر هایی که ۴ تا ۱۰دقیقه ای هستند ۳۵ دقیقه. در هاکی ۵۴ دقیقه در هاکی اروپایی ۵۰ دقیقه . در فوتبال امریکایی ۵۰ دقیقه ،۵ اینینگ در بیسبال . در این موارد نتیجه همان نتیجه ای خواهد بود که در لحطه توقف بازی ثبت شده است (بجز تنیس، پینگ پونگ ، والیبال ساحلی ، بدمینتون )در بقیه موارد رویداد کامل در نظر گرفته نخواهد شد و در صورت مساوی هم در بازی های ذکر شده هم مبالغ برگشت داده خواهد شد.

اگر رویدادی متوقف شود و کامل در نظر گرفته نشده باشد،پیش بینی هایی که تسویه آنها به کامل شدن بازی بستگی ندارند تسویه خواهند شد(برای مثال شرط زننده اولین گل ، که اگر قبل از متوقف شدن بازی گل اول زده شده باشد شرط تسویه میشود)